เครื่องอบรองเท้าลดแบคทีเรียด้วยก๊าซโอโซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐชัย แจ่มขุนทด, รัญชนา แดงฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผานิดา แลหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องอบรองเท้าลดแบคทีเรียด้วยก๊าซโอโซนและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องอบรองเท้าลดแบคทีเรียด้วยก๊าซโอโซน เพื่อประหยัดเวลาในการซักและตากรองเท้าผ้าใบ โดยกลุ่มผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของก๊าซโอโซนกับการใช้วงจรไฟฟ้า โดยเครื่องอบรองเท้าลดแบคทีเรียด้วยก๊าซโอโซนจะมีลักษณะการทำงานคือตัวหลอดโอโซนจะผลิตโอโซนขึ้นมาโดยการนำออกซิเจนในอากาศมาเปลี่ยนให้เป็น ก๊าซโอโซนเพื่อลดความชื้นที่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย อีกทั้งยังมีฮีตเตอร์ทำความร้อนในการช่วยประหยัดเวลาในการตากรองเท้าผ้าใบ