เครื่องเก็บขยะบริเวณชายหาดพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิรฮานา นาคสง่า, ภูริชญา เหมะรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผานิดา แลหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มักมีปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เกลื่อนกลาดในระบบนิเวศ ทั้งในป่า ทะเล ภูเขา ท้องถนน ล้วนมีขยะอยู่ด้วยทั้งสิ้น และยังอาจส่งปัญหาต่อไปเรื่อยๆ ขยะทะเล เกิดจากมนุษย์ที่ทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้ำหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาที่สั้น จึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิด โดยคลื่น ลม กระแสน้ำ และน้ำขึ้นน้ำลง ส่งผลให้ขยะถูกซัดเข้าชายฝั่งบริเวณชายหาดที่อยู่กลางทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งห่างไกลจากผู้คน ต้องนั่งเรือเข้าไป ยากที่จะเข้าไปจัดการและต้องใช้ทรัพยากรคนจำนวนมากในการเข้าไปจัดการ อีกทั้งขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ยังเข้าไปผสมในทรายส่งผลให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพและระบบนิเวศ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะทำ “เครื่องเก็บขยะบริเวณชายหาดพลังแสงอาทิตย์” เพื่อรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดที่ยากที่จะเข้าถึง ช่วยทุ่นแรงคนได้ มีโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทางเลือกทำให้สามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม