เครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคไล่ศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช, จิรา มูเซอ, ภัณฑิรา พงษ์อภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น, นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคไล่ศัตรูพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างเครื่องปล่อยคลื่นอัลตร้าโซนิคเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร ในด้านปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งในปัจจุบันมียาฆ่าแมลงตกค้างในผักที่ขายในตลาดและห้างเกินค่ามาตรฐาน โดยการนำคลื่นอัลตร้าโชนิคซึ่งเป็นคลื่นเหนือเสียงที่มีความถี่สูงมากกว่า 20 KHz ซึ่งศัตรูพืชที่ต้องการทดลองคือหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนในถั่ว เพลี้ยน้ำตาล ตัวมวน และตั๊กแตน เป็นต้น เนื่องจากเป็นศัตรูพืชที่กำจัดได้ยาก มีจำนวนมากและสืบพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยทดลองวัดค่าคลื่นที่ได้ด้วยเครื่อง oscilloscope และศึกษาความถี่คลื่นที่มีผลต่อพฤติกรรมของศัตรูพืชด้วยการทดลองปล่อยคลื่นอัลตร้าโซนิคกับตัวอย่างศัตรูพืชที่เลี้ยงในกล่องแล้วบันทึกผล จากการทดลองพบว่าเครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคสามารถสร้างคลื่นอัลตร้าโซนิคได้ ในด้านการทดลองกับศัตรูพืชพบว่าเครื่องปล่อยคลื่นอัลตร้าโซนิคมีผลกับศัตรูพืชแต่ไม่ถึงในระดับที่สามารถไล่ศัตรูพืชออกจากบริเวณนั้นได้ จึงควรพัฒนาวงจรของเครื่องให้มีความเสถียรมากขึ้นและใช้อุปกรณ์ปล่อยคลื่นที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งคลื่นออกไปได้ไกล

คำสำคัญ : คลื่นอัลตร้าโซนิค, ศัตรูพืช, ยาฆ่าแมลง, oscilloscope