นวัตกรรมการซ่อมแซมป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าด้วยกระเปราะไฮโดรเจลสังเคราะห์บรรจุเมล็ดพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ชัย มีธันญากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาพร เปรมกมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องมาจากปัญหาการเกิดไฟป่าทั่วโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในประเทศไทยไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี โดยมีอัตราการเกิดไฟป่าทางภาคเหนือและภาคกลางบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ การเกิดมลพิษทางอากาศ และการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิด ในการแก้ไขปัญหานี้ ผู้จัดทำได้ ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในการฟื้นฟูและอภิบาลพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายด้วยกระเปราะไฮโดรเจลสังเคราะห์บรรจุเมล็ดพันธุ์ทรงลูกยางนา เนื่องจากโดรนสามารถบินเข้าไปในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง นอกจากนี้กระเปราะไฮโดรเจลสังเคราะห์ทำการผสมธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยในการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ในช่วงแรก ทำให้เมล็ดพันธุ์มีโอกาสในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการเจริญเติบโต และมีประสิทธิภาพมากกว่าการยิงเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินโดยตรง โดยนวัตกรรมนี้มีเป้าหมายที่ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ในอนาคต