บล็อกทางเดินจากโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตพงศ์ เทพกุญชร, ชัยชญช์ โยธาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลทิรา จีนามูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบล็อกทางเดินจากโฟมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำโฟมมาแปรรูปเป็นบล็อกทางเดิน และนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับบล็อกทางเดินที่มีอยู่ทั่วไป โดยการนำโฟม สารละลายอะซิโตน และทรายมาผสมกัน จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุด โดยชุดการทดลองที่ 1 เป็นการทดสอบด้านความยืดหยุ่น โดยการนำตุ้มน้ำหนักมาวางทับบล็อกทางเดิน จากนั้นคำนวณหาค่าความเค้นของปริมาตรที่เปลี่ยนไปของบล็อกทางเดิน ชุดการทดลองที่ 2 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของโฟมด้านความแข็งแรงโดยการนำตุ้มน้ำหนักมาวางทับบล็อกทางเดิน จากนั้นคำนวณค่ามอดูลัสของยัง ชุดการทดลองที่ 3 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพด้านความหนาแน่น โดยการหาปริมาตรของบล็อกทางเดิน จากการแทนที่บล็อกทางเดินด้วยน้ำ จากนั้นนำปริมาตรที่ได้ไปคำนวณหาความหนาแน่นของบล็อกทางเดิน ชุดการทดลองที่ 4 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของบล็อกทางเดินด้านการดูดซึมน้ำโดยการนำบล็อกทางเดินไปแช่น้ำ จากนั้นช่างน้ำหนักของบล็อกทางเดินหลังจากแช่น้ำ จากนั้นนำค่าที่ได้ไปคำนวณความสามารถในดูดซับน้ำของบล็อกทางเดิน จากนั้นนำค่าที่คำนวณได้ของบล็อกทางเดินทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน