ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูลรักษาโรคกระเพาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา หวันสมัน, ภูริชญา เหมะรักษ์, ฟิรฮานา นาคสง่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอเพื่อใชใ้นการผลิตแคปซูลรักษาโรคกระเพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อให้ได้ปริมาณเพคตินมากที่สุด และ ศึกษาความสามารถในการละลายของแคปซูลที่ข้ึนรูปโดยเพคติน ผลจากการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพ คตินพบว่าที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่เวลา 120 นาที ในกรดไฮโดรคลอริก pH 2.0 และ 7% ของ SHMP ทำให้ได้ ปริมาณเพคตินที่มากที่สุดอยู่ที่ 4.93%และมีคุณภาพใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้าในทุกๆด้าน

จากการศึกษาความสามารถในการละลายของแคปซูลที่ข้ึนรูปโดยเพคตินพบว่าความสามารถในการดูดซึมน้ำมีดัชนีการดูดซับน้ำสูงหรือคุณภาพดีและความสามารถในการละลายในกรดไฮโดรคลอริกที่pH3.0มีค่ามากกว่าเพคตินทาง การค้าหรือสรุปได้ว่ามีความสามารถในการดูดซึมน้ำที่ดีและเหมาะแก่สภาวะในการละลายในกรดไฮโดรคลอริกที่ pH 3.0 มากที่สุด