ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(CMC) จากใบสับปะรดเพื่อพัฒนาเป็นพลาสติกย่อยสลายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาลักษณ์ บุญช่วยแล้ว, ภิญญดา วัฒนวีรพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ ปุเลชะตัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้ศึกษาปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) จากใบสับปะรด ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยนำใบสับปะรดมาสกัดเซลลูโลสด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 3 โมลาร์และฟอกสีด้วย 5.0% (v/v) NaClO ได้ร้อยละของเซลลูโลส 28.45 แล้วนำเซลลูโลสที่ได้ 5.0 กรัม เติม isopropyl alcohol 90.0 ml จากนั้นเติมกรดคลอโรอะซิติก 8 กรัม ปรับให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก กรองและล้างด้วยเอทานอล 70% จะได้สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ที่มีผลผลิตร้อยละเท่ากับ 148.22 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพด้านความหนาพบว่าแผ่นฟิล์มที่ได้มีค่าเฉลี่ยความหนาระหว่าง 0.112 - 0.166 มิลลิเมตร การศึกษาคุณสมบัติทางกลด้านความต้านทานแรงดึงสุด การยืดตัว ณ จุดขาด และค่ามอดูลัสของยัง พบว่าฟิล์มมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับถุงพลาสติก LDPE และ HDPE มากที่สุด และจากการศึกษาอัตราการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มแสดงให้เห็นว่าแผ่นฟิล์มสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ