เกมไขปริศนาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภีรดา รัตนวงษ์, ณัฐมล เต่าทอง, ฐิตาภา หนูปก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดำรัส พลเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำเกมไขปริศนาที่มีการอิงประวัติศาสตร์และศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์จากพฤติกรรมการเล่นเกม และเสริมสร้างไหวพริบปฏิภาณให้แก่ผู้เล่นเพื่อใช้ในการไขปริศนาในส่วนต่างๆของเกม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

โดยมีการจัดทำตั้งแต่ สิงหาคม 2564 จนถึง กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้ พบว่าผู้เล่นมีปฏิภาณไหวพริบเพิ่มขึ้นจากการเล่นเกม อิงจากที่ผู้เล่นสามารถผ่านด่านไขปริศนาที่มีความยากมากขึ้นทุกระดับ และผู้เล่นยังสามารถสร้างประโยชน์จากเกมโดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กล่าวคือผู้เล่นมีไหวพริบและสติเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต จากการสอบถามจากผู้เล่นจริง