ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา วงษ์ปัญญา, ภัควลัญจน์ แสงดาว, ณัฐชนน มูลจวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์