การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์ในการจัดทำชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพล โพธิ์ดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่เนืองๆ และบางคราวเกิดปัญหาเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนได้รับความยากลำบากอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งพบว่าแม้จะมีการเร่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมากเพียงใดดังที่ปรากฏ แต่ปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ทำให้การสนับสนุนน้ำอุปโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ทั่วถึงแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก หากในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ประชาชนผู้ประสบปัญหาสามารถนำน้ำท่าที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่นั้นๆมาทำการปรับปรุงให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการอุปโภคได้ด้วยตนเองแล้ว ก็จะเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคได้เป็นอย่างดี และโดยที่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งซึ่งทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมลงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็เนื่องจากมีค่าความขุ่น สีและกลิ่นไม่เหมาะสม ดังนั้นหากสามารถผลิตชุดสารเคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคที่ง่ายต่อการใช้งาน มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย นับว่าจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคที่มีประสิทธิภาพยิ่งอีกทางหนึ่ง