การศึกษาอัตราการคายน้ำของปาล์มน้ำมันโดยเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปากใบในช่วงเวลาเช้าและเที่ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก อัญชะลี, ณัฐธิดา ทองปี้, ฐปนรรฆ์ อุทัยรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ช่วยชู, เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเรื่อง การศึกษาอัตราการคายน้ำของปาล์มน้ำมันโดยเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปากใบในช่วงเวลาเช้าและเที่ยงนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และมีแนวโน้มที่จะมาทดแทนยางพาราในอนาคต เนื่องจากราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนปาล์มน้ำมันมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของปากใบและอัตราการการคายน้ำของปาล์มน้ำมันในช่วงเวลาเช้าและเที่ยง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รูปากใบของปาล์มน้ำมันเปิด ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเปรียบเทียบพื้นที่ของปากใบต่ออัตราการคายน้ำของปาล์มน้ำมันได้