การศึกษาทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี พริกแก้ว, ซัลมา รบบานา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์เจริญ ประคำศรี, ฐิติรัตน์ เจริญตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปการเจริญเติบโตของพืชเป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์พืช นอกจากนี้การเจริญเติบโตของพืช ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดจะร่วมกันทำงานในระบบต่างๆ ของต้นพืช ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการดูแลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช เช่น การนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ในการดูแลการพืชเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

ดังนั้นคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ภายใต้การศึกษาเรื่อง การศึกษาและการทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของพืช เพื่อตรวจสอบว่าการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์มาใช้ในการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชนั้นเป็นจริงหรือไม่