การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์ในผงหอมแดงจากวิธีทำแห้งด้วยเครื่องอบแบบถาด เครื่องอบไอน้ำร้อนยิ่งยวด และหอมแดงสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทพันธุ์ จรรยากรณ์, กฤติมา ศรีรุณ, เบญญา สู่สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากหอมแดงเป็นพืชประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ผลผลิตมากในแต่ละปี หอมแดงเป็นพืชที่เก็บรักษาได้ไม่นาน เกิดการเน่าเสียได้ง่ายและผู้คนบางกลุ่มก็ไม่นิยมบริโภค แต่หอมแดงมีสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์ที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจากการได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการถนอมอาหารด้วยวิธีทำแห้งแบบต่างๆ คณะผู้จัดทำจึงคิดว่าถ้านำหอมแดงมาผ่านกระบวนการนี้น่าจะทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานและรับประทานได้ง่ายขึ้น คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์ด้วยวิธีการทำแห้งในรูปแบบที่แตกต่างกัน ว่าวิธีการทำแห้งรูปแบบใดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์มากที่สุด