การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลที่ได้จากการสกัดใบโหระพา ใบชะเอม ใบกระทุที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของstreptococcus mutans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา ดาวเรือง, ธีรนาฎ สิทธิโชคไกรฤทธิ์, ปภัชญา สาริโย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำมีความสนใจเรื่องแบคทีเรียstreptococcus mutansซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ และจากการศึกษาพบว่าสารประกอบฟีนอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของstreptococcus mutansได้ ทางผู้จัดทำจึงอยากเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของS. mutansจากใบโหระพา ใบกระทุ ใบชะเอม และเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลในสารสกัดที่ได้จากพืชทั้ง 3 ชนิด