เครื่องส่งสัญญาณเตือนสำหรับสิ่งส่งตรวจในโรงพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจมาภรณ์ กิตติโชคธัญบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยปัจจุบันยังใช้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในการขนส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องแล็ปและด้วยในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการเพิ่มจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลยังคงที่ตามมาตรฐาน ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานล้นมือก่อให้เกิดปัญหาการส่งสิ่งส่งตรวจไปห้องแล็ปไม่ทัน เสี่ยงต่อการทำให้การวิเคราะห์ผลตรวจคลาดเคลื่อน และอีกปัญหาเด่นๆ คือ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ามีผู้ป่วยนำสิ่งส่งตรวจมาส่ง ณ จุดรวมสิ่งส่งตรวจ ซึ่งที่พบเห็นในโรงพยาบาลทั่วไปใช้ตะกร้าพลาสติกวางไว้เท่านั้น

สิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง หรือ specimen) คือสิ่ง ที่นำมาทดลองทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีมากมายหลาย ชนิด แต่ละชนิดจะมีวิธีเก็บและการรักษาสภาพก่อนการตรวจและเนื่องด้วยมีระยะเวลาจำกัดสำหรับสิ่งส่งตรวจที่ต้องส่งไปถึงห้องแล็ปหลังจากเก็บไม่เกิน 30 นาทีเพื่อได้ผลตรวจที่แม่นยำ จุดประสงค์ของการตรวจที่แตกต่างกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดให้ถูกต้อง การเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นไม่ว่าจะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีผู้ตรวจวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญมากเพียงใดก็ตาม ถ้าสิ่งส่งตรวจเก็บมาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็จะทำให้ผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ผิดพลาดไม่มีความหมายเพราะไม่ได้สะท้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยจริงตามที่แพทย์ต้องการมากกว่านั้นหากแพทย์นำผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาผิดพลาดและอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของสิ่งส่งตรวจ สิ่งส่งตรวจที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีหลายชนิด อาจแบ่งได้ดังนี้ 1. เลือด 2 ปัสสาวะ 3. อุจจาระ 4. น้ำไขสันหลังและน้ำเจาะจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย 5. อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าว เช่น เสมหะ หนอง เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำได้มองเห็นถึงปัญหา จึงได้สร้าง specimen alarm boxes ขึ้น เพื่อแจ้งเตือนว่ามีสิ่งส่งตรวจที่ผู้ป่วยนำมาส่งภายในเวลาที่ไม่เกิน 30 นาที เพื่อนำส่งห้องแล็ปได้ทันเวลา