เครื่องส่งสัญญาณเตือนสำหรับสิ่งส่งตรวจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจมาภรณ์ กิตติโชคธัญบูรณ์, กชกร กุลสิงห์, พิมพ์ศิริ เชื้อนุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, กฤติยา ราชสีห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยปัจจุบันยังใช้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในการขนส่งสิ่งส่งตรวจไปยัง

ห้องแล็ปและด้วยในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการเพิ่มจ านวนบุคลากรในโรงพยาบาลยังคงที่ตามมาตรฐาน ท าให้เจ้าหน้าที่มีงานล้นมือ

ก่อให้เกิดปัญหาการส่งสิ่งส่งตรวจไปห้องแล็ปไม่ทัน เสี่ยงต่อการท าให้การวิเคราะห์ผลตรวจคลาดเคลื่อน และ

อีกปัญหาเด่นๆ คือ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ามีผู้ป่วยน าสิ่งส่งตรวจมาส่ง ณ จุดรวมสิ่งส่งตรวจ ซึ่งที่พบเห็นใน

โรงพยาบาลทั่วไปใช้ตะกร้าพลาสติกวางไว้เท่านั้น

สิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง หรือ specimen) คือสิ่ง ที่น ามาทดลองทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีมากมายหลาย

ชนิด แต่ละชนิดจะมีวิธีเก็บและการรักษาสภาพก่อนการตรวจและเนื่องด้วยมีระยะเวลาจ ากัดส าหรับสิ่งส่ง

ตรวจที่ต้องส่งไปถึงห้องแล็ปหลังจากเก็บไม่เกิน 30 นาทีเพื่อได้ผลตรวจที่แม่นย า จุดประสงค์ของการตรวจที่

แตกต่างกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจและให้ความส าคัญกับการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดให้ถูกต้อง การ

เก็บสิ่งส่งตรวจเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นไม่ว่าจะมี

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีผู้ตรวจวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญมากเพียงใดก็ตาม

ถ้าสิ่งส่งตรวจเก็บมาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็จะท าให้ผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ผิดพลาดไม่มีความหมายเพราะ

ไม่ได้สะท้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยจริงตามที่แพทย์ต้องการมากกว่านั้นหากแพทย์น าผลตรวจ

วิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ อาจท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาผิดพลาดและอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ชนิดของ

สิ่งส่งตรวจ สิ่งส่งตรวจที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีหลายชนิด อาจแบ่งได้ดังนี้1. เลือด 2

ปัสสาวะ 3. อุจจาระ 4. น้ าไขสันหลังและน้ าเจาะจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย 5. อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าว

เช่น เสมหะ หนอง เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดท าได้มองเห็นถึงปัญหา จึงได้สร้าง specimen alarm boxes ขึ้น เพื่อแจ้งเตือนว่ามีสิ่ง

ส่งตรวจที่ผู้ป่วยน ามาส่งภายในเวลาที่ไม่เกิน 30 นาทีเพื่อน าส่งห้องแล็ปได้ทันเวลา