เครื่องส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงวัยล้มโดยเซ็นเซอร์โมดูลตรวจจับการเอียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลชนา โพอุไร, แพรวา เพ็งชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปีที่ผ่านมาจากข้อมูลกรมสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีจานวนประชากรผู้สูงอายุมาก ถึง 11.13 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 จากจานวนประชากรทั้งประเทศทั้งสิ้น 66.55 ล้าน คน รัฐบาลจึงได้จัดสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุขึ้น ไม่ว่าจะด้านการช่วยเหลือด้านที่พักพิง ทาง การแพทย์ หรือการประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ ยังมีมากขึ้นอยู่ตลอด โดยประมาณร้อยละ 30-70 ของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เคยมีประสบการณ์หกล้มมากกว่า 1 ครั้งต่อปี อัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีอายุ 75 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศ หญิงโดยการหกล้มในผู้สูงอายุประมาณ 30-70 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการเดินสะดุดสิ่งของ ลื่นล้ม ก้าว พลาด โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นขณะกาลังเดินและด้วยความสามารถในการควบคุมสมดุลการทรงตัวของ ร่างกายลดลง ทาให้เมื่อเกิดการลื่นหรือสะดุดจะก่อให้เกิดการหกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อผู้สูงอายุต้อง อยู่เพียงลาพัง

คณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นถึงปัญหาการหกล้มของผู้สูงอายุที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงได้ พยายามคิดค้นการป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้คุณสมบัติของเซ็นเซอร์โมดูลตรวจจับ การเอียงเข้ามาช่วยในการส่งเสียงแจ้งเตือนไปยังบุตรหลาน ญาติ ผู้ดูแล หรือคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัว ผู้สูงอายุเพื่อให้ทราบว่ามีการหกล้มเกิดขึ้นเพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง