ฟิล์มจากส่วนประกอบของผลข้าวโพดหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐาปนีย์ ปานเเดง, อรณี เสถียรโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการทดลองเรื่อง ฟิล์มจากส่วนประกอบของผลข้าวโพดหวาน คือ การใช้ส่วนต่างๆของผลข้าวโพดหวาน ซึ่งได้เเก่ เปลือกข้าวโพด เนื้อข้าวโพด เเละซังข้าวโพดเพื่อพัฒนาฟิล์มในครั้งนี้ มีสัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชนิดของส่วนของข้าวโพดที่เหมาะสมในการนำมาใช้ทำฟิล์มบริโภคซึ่งได้เเก่เปลือกข้าวโพด เนื้อข้าวโพด เเละซังข้าวโพด 2) ศึกษาสัดส่วนปริมาณของส่วนของข้าวโพดซึ่งสามารถนำมาขึ้นรูปฟิล์มได้ดีที่สุด 3) ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเเผ่นฟิล์มที่สามารถลดการสูญเสียความชื้นเเละลดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี