ฟิล์มจากก้านผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร ศรีสิงห์, ชลธิชา เพิ่มรุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผักตบชวาเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ จากปัญหาดังกล่าวทางทีมผู้พัฒนาโครงงานจึงได้ทำการสังเคราะห์แผ่นฟิล์มจากก้านผักตบชวา โดยนำส่วนก้านผักตบชวาไปสกัดเซลลูโลสออกมาในรูปผง และนำเซลลูโลสที่ได้ไปสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสซึ่งมความสามารถในการละลายน้ำ จากนั้นนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มด้วยแป้งข้าวโพด และนำมาเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลีเซอรอลเพื่อป้องกันการแข็งตัวเกินไป โดยมีทั้งหมด 3 สูตร คือ และสูตรที่ 1,2,3 มีอัตราส่วนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่แตกต่างกันคือ 1:1, 2:1, 3:1 ตามลำดับ แล้วนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพคือความหนาและความสามารถในการละลายน้ำ พบว่า อัตราส่วนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีผลต่อความสามารถในการละลายน้ำ สูตรที่3 มีความสามารถในการละลายน้ำสูงสุด รองลงมาเป็นสูตรที่ 2 และ 1 ตามลำดับ แต่ไม่มีผลต่อความหนาของแผ่นฟิล์มเนื่องมาจากการควบคุมสารละลายและขนาดของพิมพ์ในการขึ้นรูป