ยุ้งข้าวรักษาความหอมและความอ่อนของข้าวเปลือก เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ยับยั้งเชื้อราในวัสดุฉาบยุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญชล ลิปูหนอง, จุฑาทิพย์ หาทำ, ณัฐภัทร ไชยกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชาการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาที่พบคือ ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง ปัญหาข้าวความชื้นสูงส่งผลให้ข้าวเสื่อมคุณภาพเร็ว เมล็ดเกิดรอยร้าวภายในก่อนสี ทำให้คุณภาพการสีต่ำ ที่สำคัญคือความนิ่มและกลิ่นข้าวไม่หอมเหมือนข้าวใหม่ ดังนั้นกลุ่มผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดการเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งข้าวที่มาจากการใช้วัสดุท้องถิ่น ที่ดัดแปลงจากภูมิปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้๑)เพื่อทดสอบหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างดินโพน ขี้ควาย และแกลบเผา ที่ส่งผลต่ออุณหภูมิและความชื้นในยุ้งข้าว ๒) เพื่อทดสอบหาความหนาของผนังยุ้งข้าวที่ฉาบด้วยวัสดุท้องถิ่น ที่ส่งผลต่ออุณหภูมิและความชื้นในยุ้งข้าวและข้าวเปลือก ๓) เพื่อศึกษาระยะเวลาการเก็บข้าวเปลือกภายในยุ้งทดสอบที่มีผลต่อเมล็ดของข้าวสาร ๔)เพื่อทดสอบหาอัตราส่วนของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราบนผนังยุ้งข้าวได้ ๕)เพื่อพัฒนาผงฉาบยุ้งข้าวเป็นแผ่นปูฝาผนังยุ้งข้าว

ผลปรากฏว่า ๑) อัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างดินโพน ขี้ควาย และแกลบเผา ที่ส่งผลต่ออุณหภูมิในยุ้งข้าวให้ต่ำและความชื้นเหมาะสมคือ ๑:๑:๒๐:๙ , ๑:๑:๑๐:๖ และ๑:๑:๑:๓ ตามลำดับ ๒) ความหนาของผนังยุ้งข้าวที่ฉาบด้วยวัสดุท้องถิ่นที่ส่งผลต่ออุณหภูมิในยุ้งข้าวให้ต่ำและความชื้นเหมาะสม คือ ๓ เซนติเมตร , ๒ เซนติเมตรและ ๑ เซนติเมตร ตามลำดับ และ ค่าความชื้นของยุงข้าวทั้ง ๕ แบบมีความชื้นภายในยุ้งที่ต่างกัน โดยเฉพาะยุ้งข้าวขี้เปี๊ยะพลัส สามารถเก็บความชื้นได้เหมาะต่อการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่สุด ส่วนดินโพนช่วยให้อุณหภูมิภายในยุ้งอยู่ที่ไม่เกิน ๒๕ •C ส่งผลให้ข้าวมีความหอมได้นาน ๓) ข้าวหลังเข้ายุ้งทั้ง ๕ แบบเมื่อปล่อยไว้ ๑ เดือนขึ้นไป พบว่า ข้าวเก่า จะมีค่าความหนืดลดลงมากกว่าข้าวใหม่อย่างชัดเจนและส่งผลต่อข้าวสารที่ทำให้เมล็ดหักมากขึ้น ส่วนข้าวที่อยู่ในยุ้งข้าวขี้เปี้ยะพลัสมีค่าความหนืดลดลงต่ำที่สุดเมล็ดข้าวสารไม่หัก ทำให้ข้าวยังคงความอ่อนและนุ่ม แม้เวลา ผ่านไปหลายเดือน ๔) เมื่อผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ในวัสดุฉาบผนังยุ้งข้าว ตั้งแต่ ๐.๑% ขึ้นไป จะทำให้ไม่เกิดเชื้อรา ๕) การพัฒนาผงฉาบยุ้งข้าวเป็นแผ่นปูฝาผนังยุ้ง (อยู่ในช่วงการทดลอง)