ผักสดด้วยใบตองเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณฑิตา เรือนนา, ชนนิกานต์ แก้วมะณี, นิศารัตน์ โพธิ์สุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ผักเป็นอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (perishable food) เนื่องจาก มีปริมาณน้ำสูง มีสารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ และมีลักษณะอวบน้ำบอบช้ำได้ง่าย ผลผลิตของพืชหลังจากเก็บเกี่ยวออกมาจากต้นแล้วยังมีกระบวนการหายใจจะมีการรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปสลายโมเลกุลของสารอาหารและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นออกมา คณะผู้จัดทำจึงคิดว่าหากเรานำป่านศรนารายณ์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ CO2 มาใช้ห่อผักซึ่งได้แนวคิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำใบตองมาห่อผักแล้วทำให้ผักสด และเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีเรียก็จะทำให้เราได้ใบตองเทียมที่สามารถชะลอการเหี่ยวของผักได้ในการศึกษาครั้งจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์หลังการเคลือบบนเส้นใยป่านศรนารายณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์ที่เคลือบเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่สามารถชะลอการเหี่ยวของผักได้ดีที่สุด 3)เพื่อศึกษาความหนาและขนาดของใบตองเทียมต่อการชะลอการเหี่ยวของผัก 4)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชะลอการเหี่ยวของผักได้ดีที่สุดระหว่างการห่อด้วยแผ่นป่านศรนารายณ์เคลือบอนุภาคซิงค์ออกไซด์, ใบตองสดและ กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ได้ประสิทธิภาพ 5) เพื่อศึกษาความคงทนของใบตองเทียมต่อการนำไปใช้หลายครั้ง ผลที่ได้คือ 1) ความเข้มข้นของนาโนซิงค์

ออกไซด์หลังการเคลือบบนเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ไม่เกิน 5% ของน้ำหนักวัสดุที่ใช้ทำใบตองไม่พบปนอยู่ในสารละลายกรดแอซิตริกที่ละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ 2) ความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์ที่เคลือบเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่สามารถชะลอการเหี่ยวของผักได้ดีที่สุดคือ 0.1% ส่วนข้อ 3,4 และข้อ 5 อยู่ในช่วงการทดลอง