การศึกษาผลของระดับความเข้มแสงและสีของแสงในกระบวนการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก มานะศรีสกุล, นครินทร์ สุขัง, อภิญญา พลอยแหวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย, ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมาก สามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม โดยแหล่งน้ำเน่าเสียเกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งในการใช้อุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกสาเหตุที่สำคัญคือการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ความสะอาดของแหล่งน้ำ รวมไปถึงเรื่องทัศนียภาพของแหล่งน้ำ

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดักจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้กับโรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ก่อให้เกิดมลพิษ อีกทั้งยังต้องใช้เงินจำนวนมากอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พบว่า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้เฉลี่ยถึง 10 เท่าและเพาะเลี้ยงได้ง่าย ตลอดจนประหยัดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง จึงทำให้มีแนวโน้มที่จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจำพวก สาหร่ายแกมน้ำเงิน มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้การใช้จุลินทรีย์เป็นแนวทางที่น่าสนใจในการบำบัดน้ำเสีย แต่ในการเพาะเลี้ยงต้องใช้พื้นที่จำนวนมากและใช้เวลานาน (ชิษณุพงศ์ ประทุม, 2015)

ผู้จัดทำจึงประยุกต์ใช้กระบวนการทางชีวภาพ ในการดูดซับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นสารชีวมวลผ่านสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์ โดยวิธีการศึกษาจากการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์โดยใช้ตัวแปรคือ ความเข้มแสงและสีของแสง เพื่อศึกษาระดับความเข้มของแสงและสีของแสงที่ส่งผลต่อการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง