ถุงมือตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพัชรคีรี สีชาติ, อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล, เอกภพ หนูทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ บัวเพชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการผลิตถุงมือตรวจวัดระดับความสุกทุเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการวิเคราะห์ระดับความสุกของผลทุเรียนและเพื่อออกแบบถุงมือตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียน โดยใช้โปรแกรม

อาดุยโน่ในการออกแบบการตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียน ร่วมกับเซนเซอร์ GY-906 BAA Infrared ในการตรวจวัดอุณหภูมิภายในเนื้อทุเรียน จากนั้นประมวลผลข้อมูลผ่านบอร์ดอาดุยโน่ นาโน 3.0 และแสดงผลค่าความสุกทุเรียนผ่านจอ OLED LCD LED Display Module โดยในการออกแบบถุงมือตรวจวัดระดับความสุงเรียน มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ขบวนการขั้นสูง และสามารถพัฒนานวัตกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้