นวัตกรรม Double Sided Tape จากน้ำยางธรรมชาติและมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ยกฉวี, อริสรา มิตรกลิ่น, ฐิติชญา ช่วยแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติมา ยอดมณี, ศรายุทธ พูลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนวัตกรรม Double Sided Tape จากน้ำยางธรรมชาติ และมันสำปะหลัง (Innovation Double Sided Tape from natural latex and tapioca starch) มีวัตถุประสงค์เพื่อการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำยางพารา : น้ำมันแต่ละชนิด (น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันพืช) : แป้งแต่ละชนิด (แป้งสาลีหรือแป้งมันสำปะหลัง) : ซิลิกา : สารสกัดหยาบอบเชยและข่า โดยการนำน้ำยางพารา น้ำมันแต่ละชนิด (น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันพืช) แป้งแต่ละชนิด (แป้งสาลีหรือแป้งมันสำปะหลัง) ซิลิกา และสารสกัดหยาบอบเชยและข่า มาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกาวจากน้ำยางพารา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพของกาวจากน้ำยางพารา หาการทดสอบแรงดึง การยึดติดกับผนังแต่ละประเภท ระยะเวลาในการยึดติด การหลุดลอกของสีผนัง และการยับยั้งการเกิดเชื้อรา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง และมันสำปะหลัง จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเกษตรกรชาวสวนยาง และมันสำปะหลังที่มีมากในประเทศไทย มีกำลังการซื้อขายมากขึ้นจากเดิม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน และยังส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นอีกด้วย