สารสกัดจากเปลือกเงาะและกากกาแฟกำจัดลูกน้ำและป้องกันการขยายพันธุ์ของยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลภัส โกมล, ฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน อาการมีตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี เนื่องจากหลังการฝนตก จะเกิดน้ำขังทำให้ยุงสามารถวางไข่และขยายพันธุ์ออกไปได้ง่ายมากขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดว่า ถ้าเราสามารถหาวิธีกำจัดต้นกำเนิดของยุงนั่นก็คือลูกน้ำออกไปได้ก็จะสามารถลดการขยายพันธุ์และแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ ผู้จัดทำจึงได้เลือกนำวิธีการการกำจัดลูกจากเปลือกเงาะเหลือใช้ โดยสกัดสารซาโปนินที่อยู่ในเปลือกเงาะออกมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ และนำกากกาแฟเหลือใช้มาผสมร่วมเพื่อป้องกันยุงไม่ให้สามารถกลับมาวางไข่ที่เดิมได้ เป็นการลดปริมาณเศษอาหารให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทำสารสกัดจากเปลือกเงาะและกากกาแฟเพื่อกำจัดลูกน้ำและป้องกันการขยายพันธุ์ของยุง เพื่อไม่ให้เกิดต้นเหตุของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออก และลดปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้งโดยนำกลับมาดัดแปลงเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่ามากขึ้น