สารสกัดจากใบบัวบก และโกโก้บัตเตอร์ ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม ในผู้ป่วยแผลกดทับ ระยะที่ 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร พงษ์นุ่มกูล, ศรัณย์ ยามี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา อ่อยอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาสารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซต์ในสารสกัดใบบัวบกและกรดลอริกในโกโก้บัตเตอร์ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมและเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนสารผสมระหว่างสารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซต์ในสารสกัดใบบัวบกและกรดลอริกในโกโก้บัตเตอร์ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยทำการสกัดสารสกัดใบบัวบกด้วยวิธีการหมักด้วยตัวทำละลายเอทานอล95% แล้วสารสกัดที่ได้กับโกโก้บัตเตอร์ไปทำการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อด้วยวิธีการ Poisoned food technique โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโต เสร็จแล้วจึงนำไปหาปริมาณสารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซต์ในสารสกัดใบบัวบกและกรดลอริกในโกโก้บัตเตอร์ด้วยวิธี HPLC เพื่อนำไปประกอบการคิดสัดส่วนน้ำหนักของวัตถุดิบต่อสารสารคัญที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด ด้วยวิธีกระบวนการทั้งหมดนี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์รักษาแผลกดทับในระยะที่ 1 ต่อไป โดยโครงงานนี้ถือได้ว่าเป็นการศึกษาประสิทธิภาพและหาปริมาณสารต่อน้ำหนักที่สกัดได้ของวัตถุดิบชีวะภาพ เพื่อพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ใบบัวบกและโกโก้ให้สูงยิ่งขึ้น โดยเป็นส่วนเล็กๆในการยกระดับเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าจากเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์จะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biobased products) ที่มาจากการสกัดวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความต้องการของตลาดสูง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพหลายประเภทสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้