การหาสภาวะที่เหมาะสมของบาซิลัสที่คัดแยกได้จากดินปลูกทุเรียนในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในใบทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์วราดา หมวดคงทอง, ชญานุตม์ เหร็นเส็บ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอนงค์ คงจรรักษ์, รพีวรรณ โสวรรณปรีชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมักพบเจอปัญหาการเกิดเชื้อราก่อโรคในใบทุเรียน ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคใบติด โรคใบจุดสนิม โรคแอนแทรคโนส เป็นต้น เกษตรกรได้เลือกใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อราก่อโรคทำให้ส่งผลกระทบที่ตามมาคือการมีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทุเรียน จึงเลือกใช้วิธี Biological control หรือ การยับยั้งทางชีวภาพ มาใช้ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในใบทุเรียนโดยการใช้สารยับยั้งเชื้อราก่อโรคจาก Bacillus sp. และทดสอบหาสภาวะที่ Bacillus sp. จะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคในใบทุเรียนได้ดีที่สุดโดยแบ่งเป็นชนิดอาหาร ค่าpH อุณหภูมิ และ เวลา ที่ดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในใบทุเรียน