การหาสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรีย Bacillus sp. เพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคในข้าวโพดและทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริภัทร ผิวดี, วรรณพงศ์ เสือมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีวรรณ โสวรรณปรีชา, สิตานัน ยุวลักษณะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันข้าวโพดและทุเรียน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยมีปริมาณลดลงอันเนื่องมาจากโรคพืชซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเชื้อราก่อโรค วิธีแก้ปัญหาที่เกษตรกรเลือกใช้ส่วนใหญ่คือการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดราก่อโรคพืช เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้สามารถรักษาโรคพืชได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สารเคมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อราเป็นระยะเวลานานส่งผลทำให้เชื้อราสามารถต้านทานฤทธิ์ต่อสารเคมี ด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องมีการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ไขปัญหาข้างต้น จากรายงานวิจัยหลายฉบับพบว่าแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus มีการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้ และแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus เป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้จึงสามรถดำรงชีวิตอยู่ได้ในหลายสภาวะ ผู้ทำวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและหาสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรีย Bacillus sp. ในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรค โดย

1)ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในข้าวโพดและทุเรียนจำนวน 3 สายพันธุ์ Fusarium moniliforme ซึ่งก่อโรคในข้าวโพด ไอโซเลต P2T2R1/1 และไอโซเลต P2T2R4/2 ซึ่งก่อโรคในทุเรียน

2)การหาสภาวะที่เหมาะสมของอาหารเลี้ยงเชื้อ

3)การหาสภาวะกรด-เบสของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม

4)การหาอุณหภูมิที่เหมาะสม

5)การหาเวลาที่เหมาะสม

ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรไทยในการกำจัดโรคพืชที่มีความปลอดภัยและยอมรับในระดับสากลแทนการใช้สารเคมี