การเปรียบเทียบแสงสีต่างๆ ที่มี ผลต่อปริมาณแทนนินในใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณฑีรานุช คำหนู, โชติรส ไพรพยอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนนิน (Tannin) หรือ กรดแทนนิก (Tannic acid) เป็นสารมีโมเลกุลขนาดใหญ่มีสถานะเป็นกรดอ่อน รสฝาด โดยสารแทนนินสามารถพบได้มากในใบชา เมล็ดกาแฟ และใบพลู โดยมีสารประกอบที่ได้มาจาก กรดฟีนอลิก (Phenolic acids) และจัดอยู่ในกลุ่มของสารประกอบที่เรียกว่า โพลีฟีนอล (Polyphenols) สารแทนนินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการอักเสบ และอาจช่วยต่อต้านมะเร็ง การรับประทานอาหารที่มีสารแทนนินสูง จึงสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระหนึ่งในปัญหาสำคัญที่นำไปสู่ความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าแสงสีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากความยาวคลื่นของแสงที่ตา มองเห็น (400-720nm.) ทำให้พืชมีความสูงต่างกัน ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบแสงสีต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณสารแทนนินในใบพลูโดยใช้แสงของหลอด LEDs ที่มีสีต่างกัน ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีม่วง และแสงขาว เป็นแหล่งกำเนิดแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยพืชที่ทางคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ใบพลู เพราะเป็นพืชที่หาพบได้ง่ายในท้องตลาด สามารถปลูกและขยายพันธุ์ใหม่ด้วยการปักชำกิ่งเจริญเติบโตได้โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเวลา 3 เดือน จึงทำให้เหมาะแก่การนำไปทดลอง