การเสริมประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพด้วยใยจากใบยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา กันตังกุล, ชนัญทิตา ปาติปาเลท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยองค์ประกอบของต้นยางพาราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมทั้งใบยางพาราที่มีคุณสมบัติเหนียว เส้นใยมีความแข็งแรงสามารถนำมาทำพลาสติกชีวภาพได้ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่ศึกษาว่าสภาวะการสกัดใยที่ได้ปริมาณมากที่สุดโดยศึกษาเวลาและความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพขอ พลาสติกชีวภาพที่ใช้ใยโดยสกัดจากใบยาวพารากับ PLA ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.876-2532)