การพัฒนาและศึกษาแบบจำลองกำแพงกันคลื่นใต้น้ำเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์ปรัศมน ทวีโภควรกุล, พรชนก เมืองศรี, ธีรนาฎ รัตนมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา สุปัญญา, ศราวุธ ลาบัวใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่อง ซึ่งมีความต้องการพัฒนาต่อยอดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองกำแพงกันคลื่นใต้น้ำเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะ ซึ่งต่อยอดจากโครงงานที่เคยได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ประเภทนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาฟิสิกส์ ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566