แผ่นแปะไล่ยุงจากน้ำมันหอมระเหยจากใบกัญชาแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร มุขโต, ปริยากร ศรีสองชัย, ภาลิณี จระเกต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรษมน ตังอ่วม, สุทธาทิพย์ ชอบธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรคติดต่อจากยุงนอกจากจะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในระดับชาติและทั่วโลกแล้ว ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว นอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและกำจัดยุงพาหะแล้ว การป้องกันส่วนบุคคลโดยใช้สารไล่ยุงเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและลดการแพร่กระจายของโรคได้ (เบญจวรรณ, 2555) ในจังหวัดนนทบุรีก็มีแนวโน้มในการเกิดโรคไข้เลือดออกจากยุงมากขึ้นโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม (สายฝน, 2565) ที่เป็นช่วงหน้าฝนและโดยส่วนใหญ่จะพบมากในพื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำ

ต้นกัญชาแมว หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า catnip มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nepeta cataria เป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลวงศ์มินต์ Lamiaceae โดยมีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาเหนือและแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีน้ำมันหอมระเหยที่ชื่อ Nepetalactone เป็นน้ำมันหอมระเหยที่ที่สามารถไล่ยุงและแมลงได้ จึงสามารถนำมาใช้เพื่อไล่ยุงและแมลงได้ ทำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากใบกัญชาแมวให้กลายเป็นแผ่นแปะไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติไล่ยุงได้