แอปพลิเคชันท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกคุณ ทองทวี, พศวีร์ อิ่มเกิด, ปภังกร คะเชนทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปพลิเคชันท่องเที่ยวในเกราะเกร็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เเอปพลิเคชันสำหรับการนำทางและบริการผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้เเอปพลิเคชันสามารถรู้ข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ เช่น ช่วงเวลาเปิด-ปิด โปรโมชั่นหรือเทศกาลพิเศษ และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเกาะเกร็ด