สารกำจัดแมลงจากยาสูบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสกร คีรีรักษ์, ปัณณธร ชินพิทักษ์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากยาฆ่าแมลงนั้นมีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงมีเกษตรกรบางส่วนที่พยายามหาสารเคมีจากพืชใกล้ตัวมาทำสารกำจัดแมลง ซึ่งอาจได้ผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไม่มีคุณภาพก็ได้ ทางเราจึงคิดทำวิจัยสารกำจัดแมลงจากยาสูบเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร