สารสกัด IBA จากฝักข้าวโพดที่มีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโตของกิ่งปักชำเบญจมาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไอริณ รัตนสำเนียง, จินดามณี ช่อเจี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศเป็นไม้เนื้ออ่อนที่ชอบขึ้นกลางแจ้ง มีทั้งที่เป็นประเภทไม้ล้มลุกและยืนต้น ลักษณะดอกไม้เป็นสีสันสดใส ปลูกและดูแลง่าย มีหลายพันธุ์ให้เลือก สามารถปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ จึงถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง นอกจากนี้การขยายพันธุ์ของดอกเบญจมาศยังมีหลากหลายวิธีให้เลือก หนึ่งในนั้นคือการปักชำ สาเหตุที่เลือกการปักชำเนื่องจากได้พืชต้นไม้ที่ตรงตามพันธุ์เดิมไม่ค่อยมีการกลายพันธุ์ การทำให้พืชจากการปักชำเจริญเติบโตได้ดีและเร็วคือการใส่ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการใช้ฮอร์โมน IBA ส่งผลให้รากของพืชเจริญเติบโตได้ดี แต่เนื่องจากในปัจจุบันฮอร์โมนIBAสังเคราะห์มีราคาสูง ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสกัดฮอร์โมน IBA จากข้าวโพด เพราะการสกัดสารจากฝักข้าวโพดเป็นการลดต้นทุนการปลูกดอกเบญจมาศได้นอกจากนี้ข้าวโพดยังเป็นพืชที่หาง่ายในท้องตลาด ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำสารสกัดฮอร์โมนจากฝักข้าวโพดมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของดอกเบญจมาศ