สมการจากรูปแบบการผูกเชือกรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พริมา รองเดช, พัชธนษา สิทธิคุณ, สุธีรา แซ่โค้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน รองเท้าผ้าใบรับความนิยมเป็นอย่างมาก การผูกเชือกรองเท้าโดยใช้ลวดลายแบบเดิมอาจทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งจากการศึกษาเรื่องเรขาคณิตและสมการในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าการผูกเชือกรองเท้าสามารถผูกได้หลายรูปแบบและได้สมการที่แตกต่างกันออกไป ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำการผูกเชือกรองเท้าในรูปแบบต่าง ๆ มาศึกษารูปเรขาคณิตและสมการที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างรูปแบบการผูกเชือกรองเท้าที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เกิดวิธีการคิดทางคณิตศาสตร์