ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเพิ่มปริมาณเซลลูโลสในน้ำหมักคอมบูชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ แซ่ฮ่วง, จารวี จันทราภรณ์, อัสกร ทะสร้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตเซลลูโลสจากการหมักโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เป็นแหล่งคาร์บอน ได้แก่ สัปปะรด ใบสัปปะรด เปลือกสัปปะรด กล้วยน้ำว้า อ้อย น้ำตาลและชาผสมน้ำตาล โดยเร่ิมจากการหมักแหล่งคาร์บอนกับ SCOBY หรือSymbiotic Colony of Bacteria and Yeast วางไว้บริเวณโปร่งพ้นแสง ทิ้งไว้เป็นเวลา10-14วัน พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเซลลูโลส หรือวุ้นใสที่ลอยอยู่บนของเหลว จากนั้นหาคุณสมบัติต่างๆได้แก่ 1.น้ำหนักแห้งโดยนำเซลลูโลสที่ได้ไปชั่งนํ้าหนักหลังจากการนำไปฆ่าเชื้อ และอบแห้ง 2.การอุ้มน้ำโดยการนำเซลลูโลสจากข้อที่หนึ่งมาแช่นํ้าเป็นเวลา 3, 6, 9 และ 24 ชั่วโมง พร้อมบันทึกผลนํ้าหนักที่ได้ 3.การหาปริมาณเซลลูโลสโดยการเติมเบสกับเซลลูโลสที่ได้ แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงให้เบต้าเซลลูโลสเกิดการตกตะกอน จากนั้นนำไปวิเคราะห์และบันทึกผล