เม็ดดูดซับสารเคมีจากซีโอไลต์ธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน จันทร์เพชร, กฤตยชญ์ สุกป่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศไทยได้มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีผลมาจากแหล่งน้ำทิ้ง หรือน้ำที่ถูกชะล้างมาจากหลุมฝังกลบ พวกเราจึงคิดค้นโครงงานซึ่งมีการทำเป็นเม็ดดูดซับสารเคมีซึ่งทำมาจากซีโอไลต์ธรรมชาติผสมก้บเปลือกเงาะและถ่านกัมมันต์ ซึ่งจะขึ้นรูปเม็ดเล็กๆเพื่อให้มีพื้นผิวในการดูดซับสารเหล่านี้ในน้ำเสียมากที่สุด รวมไปถึงการช่วยบำบัดน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกรอบ ซึ่งจะช่วยลดสารพิษและสิ่งที่ตกค้างในน้ำเสียได้ รวมไปถึงตัวโครงงานมีการใช้วัสดุและตัวประสานที่มาจากธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม