เเคร์ลิ้งค์พลัส ระบบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วย เอไอ เเฮนเเทรกกิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิซวาน ยุโซะ, ณภัทร อิสรเสรีธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยของเรานั้นมีประชากรผู้สูงอายุถึง 11 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ 1.5 และเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยประมาณ 2 ล้านคน และเนื่องจากปัญหาการไม่มีเวลาสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด จนทำให้เกิดผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีมากมาย ในบางกรณีอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ผู้จัดทำจึงได้ทำการคิดระบบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วย เอไอ เเฮนเเทรกกิ้ง โดยใช้ชื่อว่า เเคร์ลิ้งค์พลัส โดยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยกระบวนการทดลองคือ การที่เรานำตัวกล้องที่เราได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบแคร์ลิ้งค์พลัส แล้วนำไปจ่อที่มือของผู้ป่วย ซึ่งตัวเอไอจะทำการสร้างเส้นที่นิ้ว และเมื่อผู้ป่วยแสดงสัญลักษณ์มือต่างๆ ตัวระบบทำงานตามคำสั่งที่ผู้จัดทำได้ตั้งไว้ เช่น คำสั่งข้อความ เหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ หิวข้าว และอยากเข้าห้องน้ำ ซึ่งตัวข้อความจะเด้งเข้าไลน์โนติไฟโดยอัติโนมัติ และยังมีคำสั่งไว้ใช้สำหรับการปรับระดับเตียงโดยใช้การหมุนมอเตอร์เป็นตัวจำลอง แถมยังมีคำสั่งเปิดปิดไฟด้วยสัญลักษณ์มืออีกด้วย จากการทดลองได้ผลการทดลองดังนี้ ตัวข้อความสามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์โนติไฟ ได้ตรงตามสัญลักษณ์มือที่ตัวผู้จัดทำได้ตั้งไว้ ส่วนคำสั่งที่ใช้หมุนมอเตอร์และเปิดปิดไฟด้วยสัญลักษณ์มือ ก็สามารถแสดงผลได้ตรงตามที่ผู้จัดทำได้สร้างเงื้อนไขสัญลักษณ์มือไว้ จากที่กล่าวมาทั้งสิ้น ตัวระบบแคร์ลิ้งค์พลัสสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่าตัวระบบสามารถนำไปใช้งานจริงได้ ซึ่งอ้างอิงมาจากผลการทดลองที่ผู้จัดทำได้ทำการลองทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ในอนาคตแคร์ลิ้งค์พลัสสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ได้ด้วย