เฝือกกันน้ำจากยางพาราโดยเคลือบสารอะซิโตนที่ได้จากแกลบดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิญาดา เศียรอุ่น, กรวินท์ ภูมิรัตน์พงศ์, นันทิวา ทองฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนิดา นกเกษม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันมีการเพาะปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งสามารถผลิตยางพาราได้มากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งประเทศ(อีโค่ เลเท็กซ์.2565) นำไปเเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปเเบบ จึงมีการพัฒนาเฝือกจากยางพาราซึ่งข้อดีของเฝือกที่ทำจากยางพารานั้นคือมีความเเข็งเเรง ยืดหยุ่น สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เเละสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เเต่จากการศึกษาพบว่าเฝือกจากยางพารายังขาดประสิทธิภาพในด้านของการกันน้ำที่ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าและคิดหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการกันน้ำ โดยการเคลือบสารอะซิโตน(acetone)จากแกลบดำเพื่อให้มีความสามารถในการไล่น้ำเป็นกระบวนการทางเคมีที่มีประโยชน์มาก สารอะซิโตน(acetone)ที่ได้จากแกลบดำนั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยในการไล่น้ำอย่างดี เมื่อนำมาเคลือบบนพื้นผิวของเฝือกจากยางพารา จะทำให้เฝือกมีความสามารถในการดูดซับน้ำได้มากขึ้น ทำให้เฝือกนั้นมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปียกน้ำที่เข้าสู่เฝือกในระหว่างการใช้งาน