การศึกษารูปแบบของเสียงที่ผู้พูดได้ยินตัวเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมตรี หิรัญตียะกุล, ธนาธิป เชื้ออินต๊ะ, วรอนงค์ หทัยพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี, เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาความต่างของเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงพูดผ่านชั้นเนื้อเยื่อและกะโหลกมาที่หูชั้นกลาง

โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลอง โดยการใช้ค่า acoustic properties ของส่วนต่างๆในการคำนวณ

โดยหวังให้ผลที่ได้ช่วยให้เข้าใจความต่างของเสียงที่ออกมาสู่คนภายนอกและเสียงที่เข้าสู่ตนเอง

และประยุค์ใช้ในเครื่องอัดเสียง เพื่อให้เสียงที่อัดผ่านการประมวลผลตามผลการทดลองมีความไกล้เคียงกับเสียงที่ผู้พูดได้ยินจริงๆ

ทั้งยังช่วยเสริมความมั่นใจในด้านจิตวิทยาให้กับผู้ที่ทำงานกับเสียงพูดตนเองด้วย