การศึกษาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ, ธนกร จันทรุมาศ, สุปภาดา พูนธนางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระบบสมาร์ทฟาร์ม ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องให้อาหาร ปั๊มหมุนเวียนน้ำ ปั๊มอากาศ และฟองน้ำกรอง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบจะประกอบขึ้นเองจากวัสดุที่หาได้ค่อนข้างสะดวก ใช้ NodeMCU เป็นบอร์ดหลักในการควบคุมระบบ เชื่อมต่อชิ้นงานกับอินเทอร์เน็ต และใช้แอปพลิเคชัน Blynk ในการควบคุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ พัฒนาระบบผ่านซอฟต์แวร์ Arduino IDE และเปรียบเทียบระหว่างการเลี้ยงด้วยมือกับการเลี้ยงด้วยระบบ ศึกษาคุณภาพของน้ำและกุ้งทั้งสองวิธีการเลี้ยง โดยดูจากค่า pH, DO, NH3/NH4+ และเก็บข้อมูลกุ้งท้ังความยาวและมวล เพื่อหาเปอร์เซนต์แลกเนื้อ ดูว่าบ่อไหนมีประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร