การศึกษาวิธีการกระจายความร้อนสำหรับอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเพื่อให้อุณหภูมิของอาหารในแต่ละจุดใกล้เคียงกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์, ณัฐชานนท์ โสนุช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เตาไมโครเวฟเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอุ่นอาหารโดยใช้คลื่นไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของน้ำภายในอาหารสั่น อย่างไรก็ตามปัญหาของการอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟที่พบบ่อย คือ การกระจายความร้อนที่ไม่ทั่วถึง ทำให้บางส่วนของอาหารเกิดรอยไหม้หรือบางส่วนของอาหารยังไม่สุกเท่ากับบริเวณอื่น โครงงานนี้จึงต้องการศึกษาวิธีการกระจายความร้อนสำหรับการอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเพื่อให้อุณหภูมิของอาหารในแต่ละจุดใกล้เคียงกัน โดยอาศัยการปรับปรุงรูปทรงของภาชนะซึ่งมีส่วนสำคัญในการจัดการการกระจายความร้อนในอาหารที่อุ่น การศึกษาการกระจายตัวของจุดความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟจะศึกษาโดยการนำแป้งข้าวเจ้าที่ถูกปั้นในรูปทรงต่างๆ อบในเตาไมโครเวฟโดยไม่หมุน ซึ่งจะทำให้เห็นตำแหน่งการกระจายตัวของจุดความร้อนในสามมิติได้ จากนั้นจะสามารถออกแบบรูปทรงสำหรับภาชนะที่ต้องการสร้างให้สัมพันธ์กับตำแหน่งของจุดความร้อนนั้น โดยจะเปรียบเทียบกับผลการกระจายตัวของความร้อนเมื่อนำไปอุ่นอาหาร กับภาชนะรูปทรงทางเรขาคณิตพื้นฐาน เช่น ครึ่งทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงกระบอก และวิเคราะห์การกระจายตัวของความร้อนในอาหารด้วยเทคนิค image processing ผู้จัดทำคาดหวังว่าภาชนะรูปทรงใหม่นี้จะสามารถนำไปใช้อุ่นอาหารให้สุกได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นและลดรอยไหม้เฉพาะจุดให้น้อยลง