ความสัมพันธ์ของเพลง Beethoven

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธฤตวรรณ ชูแก้ว, ปวริศา บัวแก้ว, สุพิชฌาย์ ผดุงวิทย์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโลกนี้ได้มีความคิดต่างๆที่แปลกใหม่เสมอและมนุษย์ได้คิดค้นสิ่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะนำคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับดนตรี เช่น ตัวโน้ต ซึ่งได้มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง โดยได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับตัวเลข และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทางกลุ่มจึงนำเพลงของ Beethoven เป็นเพลงที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมากและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสมองมาคำนวณหาความสัมพันธ์ของตัวโน้ตและคอร์ดของเปียโนในรูปแบบของความถี่ของโน้ตและคอร์ดโดยการแทนค่าลงในสมการ y(t) = sin(2πft) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวโน้ตและหาความสัมพันธ์ของคอร์ดและวัดคลื่นความถี่ของสมองของหนูแฮมเตอร์โดยทางกลุ่มจะนำบทเพลงของ Beethoven ที่เลือกเล่นจากหลังมาหน้าเพื่อเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์ของตัวโน้ตและคอร์ดเหมือนกันหรือไม่และส่งผลต่อคลื่นความถี่ของสมองของหนูแฮมเตอร์อย่างไร เพราะทางกลุ่มคิดว่าการที่ Beethoven สามารถที่จะแต่งเพลงที่ทำให้มีพัฒนาการของสมองได้นั้นจำเป็นจะต้องมีแบบรูปที่แน่นอนและชัดเจน เพลงที่ทางกลุ่มเลือกมาศึกษาได้แก่เพลง Fur Elise และเพลง moonlight sonata