ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนของโรงเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรินทร์ จารุสมบัติ, ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ, ธีร์ธวัช ไชยนพกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรศรี อมรวัชรพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างโปรเเกรมโดยการเขียนโค้ดในการจัดคาบเรียนในเเต่ละวิชาให้ตรงตามเวลาที่อาจารย์เเต่ละท่านต้องการสอนจนเหมาะสม และไม่ชนกันโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ช่วยจัดตารางสอนให้สะดวกยิ่งขึ้น