การเตรียมสารตั้งต้นในการทำไหมละลายเพื่อใช้ทางการแพทย์จากคอลลาเจนเกล็ดปลากะพงขาวผสมไฟโบรอินโดยกระบวนการ Melting spinning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤภัทร เจียมประเสริฐ, กันยารัตน์ มณีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ไหมเป็นวัสดุหลักทางการแพทย์ที่ใช้ในการเย็บแผลต่างๆ โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปตามการใช้งานของแพทย์ ซึ่งไหมในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นให้สามารถมีคุณสมบัติเฉพาะตัวได้ อาทิเช่น การละลายในชั้นผิวหนังทำให้ลดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกที่อาจเข้าสู่ร่างกายได้เมื่อทำการตัดไหม ดังนั้นไหมละลายจึงเป็นทางเลือกใหม่ของวงการแพทย์ด้านศัลยกรรม (กัลยกฤต อยู่รักษ์และไพศาล รัมณีย์ธร.2556)

ไหมละลาย เป็นไหมที่มีคุณสมบัติในการละลายในชั้นผิวหนัง เมื่อเย็บแผลด้วยไหมละลาย ร่างกายจะเกิดการอักเสบเพียงชั่วคราว (โรเบิร์ต มอลลอย.2540)เพื่อเป็นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ทำให้ไหมละลายสามารถละลายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกเมื่อตัดไหม

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆการสกัดไหมจะได้ปริมาณโปรตีนไฟโบรอินในปริมาณที่มากกว่าโปรตีน ซิริซินโดยเฉพาะรังไหมพันธุ์ไทยสีเหลือง ซึ่งเป็นไหมที่หาได้ง่าย จึงสนใจที่นำโปรตีนไฟโบรอินมาใช้ในการทำไหมละลายเพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติละลายในร่างกายได้ เป็นวัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ แล้ว ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่เป็นพิษ และยังมีสมบัติเชิงกลที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย และจากการศึกษาบทความเกี่ยวกับไหมยังพบว่าเส้นใยไหมไฟโบรอินยังช่วยส่งเสริมให้เซลล์มีการเกาะติดและขยายขนาดของเซลล์ได้เป็นอย่างดี (เกียรติชัย ดวงศร.2553)

จากการศึกษาได้พบอีกว่าคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเกลียวสายหลายประเภท ทำให้เกิดความแตกต่างของโครงสร้าง รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปลากะพงขาวเป็นปลาที่หาได้ง่าย เกล็ดใหญ่และมีคอลลาเจนสูง อีกทั้งเป็นสิ่งเหลือใช้ จึงสนใจที่นำคอลลาเจนมาผสมกับไฟโบรอินและพอลิเมอร์ เพราะนอกจากคอลลาเจนจะเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อทางร่างกายได้ (ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐและนลินรัตน์ จิระเดชประไพ.2558) อีกทั้งปลากะพงขาวยังเป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ แตกต่างจากหมู ไก่และวัว และจากการศึกษาบทความเกี่ยวกับคอลลาเจนยังพบว่าคอลลาเจนจากเกล็ดปลาเป็นคอลลาเจนที่ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ว่าช่วยทำให้ร่างกายเสริมสร้างคอลลาเจนและไม่เป็นอันตรายต่อชั้นผิวหนังและระบบภายในของร่างกาย

ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำคอลาเจนจากคอลลาเจนจากเกล็ดปลาผสมพอลิเมอร์และไฟโบรอินโดยกระบวนการ melting spinning ซึ่งเป็นหลักการขึ้นรูปเชิงอุตสหากรรมที่ได้รับการยอมรับ เพื่อผลิตเป็นไหมละลายที่สามารถละลายได้ในชั้นผิวหนังของร่างกาย และมีคุณสมบัติละลายได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดไหม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานศัลยแพทย์ต่อไป

คำสำคัญ:ไหมละลาย, คอลลาเจน, ไฟโบรอิน