การย่อยสลายกระดาษโดยหอยทากบกชนิดHemiplecta distincta (หอยเดื่อ)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิลลาฮ์ เพียรมิตร, ฟารีดา สังวระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อต้องการศึกษาถึงวงจรชีวิตของหอยทากบกชนิด Hemiplecta distincta (หอยเดื่อ) การกินของหอยทากบกชนิด Hemiplecta distincta (หอยเดื่อ) และการพฤติกรรมการกินของหอยทากบกชนิด Hemiplecta distincta (หอยเดื่อ)ที่มีผลต่อการย่อยสลายของกระดาษที่ได้นำมา คือกระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ กระดาษเหนียว และกระดาษฟอกขาว โดยการเลือกกระดาษข้างต้นที่ได้นำมาใช้ในการทดลองจะเป็นกระดาษที่พบเจอ หาได้ง่าย และหอยทากบกชนิด Hemiplecta distincta (หอยเดื่อ) เป็นหอยทากบกชนิดที่หาง่าย และพบเจอมากสุด ในการทดลองจะใช้หอยทากบกชนิด Hemiplecta distincta (หอยเดื่อ) และกระดาษ 4 ชนิด คือ กระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ กระดาษเหนียว และกระดาษฟอกขาว โดยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ย่อยสลายของกระดาษโดยการใช้หอยทากบกชนิด Hemiplecta distincta (หอยเดื่อ)ในการย่อยสลายกระดาษ จะช่วยลดปริมาณกระดาษในปัจจุบัน

คำสำคัญ : กระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ กระดาษเหนียว และกระดาษฟอกขาว