การรักษาสภาพความสดใหม่ของขนมกุยช่าย เพื่อการเก็บรักษาโดยการแช่แข็งและคงสภาพสด ใหม่หลังการแช่แข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ออมพลอย ตรังใจจริง, ศิรายุ ทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการอุปโภคบริโภคนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นรวมถึงโรค ระบาดโควิด - 19 ที่ทําให้การออกไปนอกบ้านนั้นยากลําบากมากยิ่งขึ้นดังนั้นการสั่งอาหารออนไลน์ และการ จัดส่งอาหารไปยังระยะทางไกลๆ จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองของทางกลุ่มก็เป็นหน่ึงใน ผู้ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมกุยช่ายในระยะไกลเช่นเดียวกัน ทางกลุ่มจึงเล็งเห็นหน่ึงในปัญหาที่สําคัญของการ ขนส่งทางไกลนั่นคือความสดใหม่และรูปลักษณ์ของอาหาร โดยทางกลุ่มของพวกเราน้ันมีปัจจัยสําคัญในการวัด ความสดใหม่ของกุยช่ายสองอย่าง คือ สีของไส้กุยช่าย และความชื้นของแป้งที่ใช้สําหรับห่อกุยช่าย จากเหตุผล ดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะศึกษาว่าปริมาณโซเดียมไบคาร์บอนเนตท่ีใส่ลงไปในไส้กุยช่ายน้ันส่งผลต่อสี และรสชาติของกุยช่ายอย่างไรบ้างและปริมาณน้ํามันพืชที่ส่งผลต่อความชื้นและความกระด้างของแป้งกุยช่าย อย่างไร