การยับยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่นโดยใช้ขิง ข่าและขมิ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทน์ณิชา หยังหลัง, อิสริยา ศรีธนสาร, ณัฐกมล จินา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการยับยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่น ในระดับห้องปฏิบัติการ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิง ข่า และขมิ้น ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบนยางพาราแผ่น โดยนำขิง ข่า และขมิ้นสกัดด้วยเอทานอล 95 % เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำการระเหยตัวทำละลายจะได้ของเหลวหนืด เปอร์เซ็นผลผลิตของขิง ข่า และขมิ้น เท่ากับ 2.03 , 2.68 และ 1.73ตามลำดับ ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อรา 3 ชนิด ( ในที่นี้ใช้สัญลักษณ์แทนชื่อของเชื้อรา ) ได้แก่ PR1 , PR2 และPR3 ด้วยวิธี paper disc diffusion โดยสังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 5 วัน จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากข่าเพียงชนิดเดียวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา PR1 และ PR3 โดย PR1 มีรัศมีในการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 1.1±0.07 เซนติเมตร และ PR3 มีรัศมีในการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 0.83±0.8 เซนติเมตร ดังนั้นสารสกัดจากข่าจึงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด เพราะข่ามีสาร 1'-Acetoxychavicol acetate และ 1'-Acetoxyeugenol acetate เป็นสาระสำคัญในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา

คำสำคัญ : เชื้อรา, ยางพาราแผ่น, ขิง, ข่า, ขมิ้น