ความสัมพันธ์ของยุงกับการการแพร่กระจายของโรคที่เกิดในชุมชนพม่าและชุมชนไทยจังหวัดระนอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยลฤดี ปิยะทัต, จุฬาลักษณ์ สุขธนสมบัติ, กรพินทุ์ กันทะขัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, ธฤติ พิจยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนพม่า เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ จึงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจำนวนมากทำให้มียุงชุกชุม ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ทางคณะผู้จัดทำจึงได้สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อบ่งบอกชนิดและจำนวนของยุงที่มีแพร่กระจายในชุมชนพม่าและชุมชนไทย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชนิดและจำนวนลูกน้ำยุงกับการเกิดโรคในชุมชนพม่าเทียบกับชุมชนไทย โดยใช้ข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลระนอง ในการหาความสอดคล้องกับข้อมูลการเกิดโรคของผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงสวัสดิการรัฐ เพื่อลดการแพร่กระจายโรคที่เกิดในชุมชนพม่าและชุมชนไทยจังหวัดระนอง